Śledzenie samolotów: lepsze wykresy z dump1090-exporter

  pawel   Feb. 27, 2019, 8 p.m.

Od jakiegoś czasu szukałem sposobu na prostą wizualizację danych wystawianych przez dump1090. Po krótkich poszukiwaniach natknąłem się na to repozytorium. Pozwala ono w prosty sposób (minimalna konfiguracja) przedstawić dane z dump1090 w postaci wykresów i diagramów.

Do poprawnego działania będziemy potrzebowali systemu z rodziny linux na którym będzie zainstalowany docker. Cały proces polega na uruchomieniu trzech kontenerów:

 1. kontener który będzie wystawiał dane dla serwera prometheus,
 2. kontener z serwisem prometheus, który będzie agregował dane,
 3. kontenera z serwisem graphana, który odpowiada za pobranie i wizualizację danych.

Instalacja docker

Instalacja dockera jest stosunkowo prosta i sprowadza się do wykonania kilku poleceń. Cały proces opisany jest także w dokumentacji dockera pod tym adresem.

W pierwszej kolejności aktualizujemy system i instalujemy niezbędne zależności.

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common \
  lsb-release

Dodajemy klucz SSH poniższym poleceniem:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Dodajemy repozytorium dockera:

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Aktualizacja i instalacja:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Konfiguracja dump1090-exporter

Pobieramy repozytorium

cd ~
git clone https://github.com/claws/dump1090-exporter.git
cd dump1090-exporter/demo

Modyfikujemy plik docker-compose.yml jak na poniższym zdjęciu. Wpisujemy adres IP naszego raspberry pi oraz podajemy właściwą szerokość i długość geograficzną.

dump1090-exporter - konfiguracja

Następnie wydajemy polecenie:

cd ~/dump1090-exporter/demo
docker-compose up

Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres: http://localhost:3000/. Logujemy się używając domyślnych ustawień ( użytkownik: admin, hasło: foobar).

Naszym oczom powinien ukazać się obrazek jak poniżej.

dump1090-exporter - konfiguracja

Leave comment